Steeds beter, steeds meer

Recycling is het terugwinnen en opnieuw voor gebruik geschikt maken van grondstoffen uit afval. PARO recyclet vanuit de intrinsieke overtuiging dat zorgvuldig en zorgzaam omgaan met natuurlijke (hulp)bronnen op de lange termijn het best is voor de aarde en de mensheid. Ons recycleproces bestaat uit 3 stappen:

  • analyseren en accepteren van het aangeboden bouw- en sloopafval
  • verwerken van het geaccepteerde afval door middel van sorteren, breken, zeven en/of wassen
  • aanbieden en distribueren van herbruikbare deelstromen en secundaire bouwstoffen

Ons ideaal? Een wereld waarin schaarse materialen maximaal worden hergebruikt. Hoe we eraan werken? Door onze afvalverwerkingsmethoden en -technieken zelf én samen met onze partners continu te verbeteren en steeds meer verontreinigde materialen verantwoord op te werken tot herbruikbare bouwstoffen. We richten ons in het bijzonder op hergebruik en recycling, oftewel trede 2 en 3 van de Ladder van Lansink.

Acceptatie afvalstoffen

Het accepteren van afvalstoffen valt uiteen in 2 stappen. In stap 1 stellen we vast om wat voor soort afval het gaat, wie de ontdoener is, wat de verwachte hoeveelheid is, enzovoort. Stap 2 – de feitelijke acceptatie – vindt plaats op onze verwerkingslocatie in Amsterdam. U of uw PARO-chauffeur biedt het afval aan op de weegbrug. Onze acceptant weegt en controleert de lading visueel en op eventuele verontreinigingen. Hij of zij is daarmee (keten)verantwoordelijk voor de acceptatie van uw afval. Vervolgens slaan we de vracht op, in afwachting van verdere verwerking.

Sorteren afvalstoffen

PARO beschikt over één van de modernste sorteerinstallaties in Nederland voor het verwerken van bouw- en sloopafval. Onze state-of-the-art machine is ontwikkeld en turn key opgeleverd door Busschers Staalwerken. Door voortdurend  te blijven investeren in onze techniek, in de kennis van ons bedienend personeel en in steeds slimmere sorteringsprocessen, houden we onze voorsprong vast. Alle deelstromen die onze sorteerinstallatie verlaten, zijn 100% geschikt om te hergebruiken of om te zetten in energie.

Puinrecycling

Gemengd puin en betonpuin verwerken we tot secundaire bouwstoffen door het te breken en eventueel te zeven en te wassen. We maken hiervoor gebruik van mobiele installaties. De granulaten die ontstaan, worden als funderingsmateriaal toegepast in de wegenbouw, of als grind- en zandvervangend materiaal bij de betonproductie.